Duurzame ontwikkeling, Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL
Duurzame ontwikkeling

Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL

Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL

Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL
Dankzij onze eigen ervaringen op het gebied van maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen en met de steun van het strategisch adviesbureau ECO2 Initiative, hebben we een instrument voor zelfevaluatie MVO ontwikkeld, speciaal voor taalscholen. Het instrument is gebaseerd op de ISO-norm 26000 en werd geldig verklaard door een adviescommissie bestaande uit gereputeerde taalscholen. Het stelt de scholen in staat zich in te schalen op het vlak van maatschappelijk en milieuverantwoord ondernemen. Daarnaast helpt het instrument bij het opstellen van een eigen actieplan voor de scholen, rekening houdend met de lokale realiteit en in functie van de drie belangrijke werkingsgebieden:
 
  • beheer en exploitatie
  • het onderwijs
  • de gemeenschap
Om een maximum aantal personen bewust te maken van de waarde van duurzame ontwikkeling en om toekomstige acties in dat opzicht aan te moedigen, worden de resultaten van het proces van MVO op onze site, onder de beschrijving van elke school, vermeld. Onze partnerscholen maken een wezenlijk deel uit van onze identiteit en hun standpunt t.o.v. duurzame ontwikkeling is belangrijk voor ons. We willen je een zo volledig mogelijk beeld geven van elke school zodat je een beslissing kan nemen op basis van criteria die voor jou belangrijk zijn.

Als individu en als onderneming, geloven we rotsvast in duurzame ontwikkeling.

Raadpleeg onze FAQ als je meer informatie over ons initiatief wenst:
WAAR STAAT MVO VOOR?
De International Standards Organization (ISO) omschrijft MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) als de "verantwoordelijkheid van een organisatie voor de impact van haar beslissingen en activiteiten op de maatschappij en het milieu, waarbij een transparante en ethische houding wordt aangenomen die bijdraagt tot duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en maatschappelijk welzijn. Er wordt rekening gehouden met de verwachtingen van de stakeholders. MVO beantwoordt aan de huidige wetgeving en aan internationale gedragsnormen, is volledig in de organisatie geïntegreerd en wordt toegepast in de relaties met belanghebbenden. De activiteiten omvatten producten, diensten en processen. Relaties met belanghebbenden refereren naar de activiteiten van een organisatie binnen haar invloedssfeer."

De Europese Gemeenschap hanteert een eenvoudigere definitie: "MVO is een concept waarbij bedrijven op vrijwillige basis maatschappelijke en milieugerichte belangen integreren in hun bedrijfsactiviteiten en in hun interacties met stakeholders."
 
WAT IS HET ESL-INSTRUMENT VOOR ZELFEVALUATIE MVO?
Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL is een checklist van algemeen aanvaarde acties om een MVO-proces op te zetten en/of te versterken in een school uit de taalreissector.
We verzamelden MVO-acties, rekening houdend met de realiteit van een taalschool en in functie van drie belangrijke werkingsgebieden:

1. Duurzaam beheer en exploitatie: hoe plant en beheert de school acties volgens de MVO-criteria?
2. Onderwijs: hoe gaat de school in een onderwijscontext om met onderwerpen rond duurzame ontwikkeling?
3. Gemeenschap: welke interactie bestaat er tussen de school en de lokale gemeenschap en welke bijdrage levert de school aan de lokale of bredere gemeenschap?
 
WAAROM WERD DIT INSTRUMENT ONTWIKKELD?
Als deelnemers aan de taalreissector willen we niet enkel de verschillende lopende MVO-acties in sommige van onze partnerscholen erkennen. We willen alle partnerscholen aanmoedigen om hun engagement te versterken. Daarom bieden we een duidelijke globale visie over de onderwerpen van duurzame ontwikkeling waarop een taalschool kan focussen en over de manier waarop dit kan gebeuren.

Als vertegenwoordiger van talrijke taalscholen, zijn we ons ervan bewust dat onze bescheiden rol kan bijdragen tot een duurzamere wereld door de beste toepassingen in onze sector te standaardiseren. Het is vaak niet gemakkelijk om te starten met een maatschappelijk verantwoord ondernemingsplan of om het te versterken. Daarom wil het ESL-instrument voor zelfevaluatie MVO de taalscholen richtlijnen en ondersteuning bieden en hen zo stimuleren om van start te gaan met hun eigen strategie.

Bovendien willen we nauwkeurige en uitgebreide informatie verstrekken over onze partnerscholen. We willen de studenten informeren over de identiteit van elke school vanuit verschillende standpunten. De mate waarin duurzame ontwikkeling ondersteund wordt, zorgt voor een betere bewustwording bij een breder publiek, waaronder ons eigen team, onze partners en uiteindelijk onze studenten.
WIE ONTWIKKELDE HET INSTRUMENT?
Zoals vele anderen is ESL Education Group gestart met een intern reflectieproces. Dat mondde uit in een actieplan met een dubbel doel: de negatieve impact van zijn activiteiten zo klein mogelijk houden en meewerken aan een positievere en betere wereld.
ECO2 Initiative biedt ondersteuning door zijn technische en strategische expertise.
WAT IS DE LEGITIMITEIT VAN HET INSTRUMENT?
Alle criteria van het instrument voor zelfevaluatie zijn gebaseerd op de ISO-norm 26000, die een richtlijn biedt voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL werd gevalideerd door een adviescomité bestaande uit 7 verschillende taalscholen. Onze partnerscholen, die zich vrijwillig aanboden om mee te werken aan de uiteindelijke ontwikkeling van het instrument, vertegenwoordigen de diverse onderwijsproviders van de taalreissector (d.w.z. culturen, steden, contexten, groepen en privéscholen).
Het adviescomité moest er in de eerste plaats voor zorgen dat we een nuttig instrument voor taalscholen ontwikkelden. Fundamenteel voor het succes van ons initiatief is dat de scholen trouw blijven aan het instrument.
HOE NAUWKEURIG ZIJN DE RESULTATEN VAN DE ZELFEVALUATIE?
Technisch gezien moet de gebruiker van de zelfevaluatietest (de school) enkele stappen doorlopen waardoor de duurzaamheid van elke lopende actie gegarandeerd wordt.
Daarnaast garandeert de structuur van de zelfevaluatietest eenduidige interpretatie over: wat is een duurzaam proces en wat niet; wat werd gerealiseerd op het vlak van MVO en wat niet?
WIE CONTROLEERT OF DE VERSTREKTE INFORMATIE EN DE RESULTATEN VAN DE ZELFEVALUATIE WAARHEIDSGETROUW ZIJN?
Het instrument voor zelfevaluatie MVO is enkel nuttig als de vragen eerlijk beantwoord worden. Alvorens onze partnerscholen het instrument voor zelfevaluatie MVO van ESL aanschaffen, engageren ze zich om vrijwillig duidelijke informatie over hun organisatie te verschaffen.

Ons initiatief is niet bedoeld om te controleren. We willen een bruikbaar instrument aanbieden aan alle onderwijsproviders in de hele wereld, die dezelfde waarden vooropstellen, dezelfde engagementen willen aangaan en willen streven naar een betere wereld.

De gegevens over de zelfevaluatie van de school zijn echter toegankelijk voor iedereen. Indien ESL of eender welke student ter plaatse foutieve informatie ontdekt, brengen we onze partnerschool hiervan onmiddellijk op de hoogte en vragen we om verduidelijking: ofwel eisen we dat de zelfevaluatie wordt gecorrigeerd, ofwel beëindigen we ons partnerschap met de school.
HOE WERKT DE ZELFEVALUATIEMETHODE?
Het instrument wordt niet kwantitatief, maar wel kwalitatief benaderd. M.a.w., de focus ligt niet op het meten van de actieresultaten, maar op het verstrekken van een globale visie over het implementatieproces van deze acties en aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn.

De zelfevaluatiemethode stelt vragen waarop met JA of NEE kan geantwoord worden. Een positief antwoord is onderverdeeld in 4 NIVEAUS, die de gemaakte vooruitgang en prestaties evalueren.

Er zijn 4 resultatenNIVEAUS. Elk NIVEAU stemt overeen met een aantal punten voor de totale beoordeling van de school:

  • NIVEAU 1:
MVO-actie werd overwogen, maar is niet geïmplementeerd. Er is geen verband met een operationele doelstelling.
In feite komt het bijna overeen met NEE, maar het onderwerp kan al besproken zijn en deel uitmaken van de toekomstplannen van het schoolbestuur.

  • NIVEAU 2:
MVO-actie is lopend, maar maakt geen deel uit van een globale MVO-strategie van de school.
Hoewel een specifieke MVO-actie lopende is, valt ze niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en maakt ze geen deel uit van het formele actieplan. De actie in kwestie kan een test zijn of een initiatief van een personeelslid, maar het wordt niet officieel ondersteund door de MVO-strategie en het MVO-beleid van de school. De kans bestaat dat ze erin opgenomen wordt en dat de implementatie duurzaam versterkt wordt (zie NIVEAU 3).

De essentie van de zelfevaluatie MVO van ESL ligt op de grens tussen NIVEAU 2 en NIVEAU 3. Het verschil tussen NIVEAU 2 en NIVEAU 3 legt de nadruk op het belang van het formaliseren van een MVO-plan tot een officiële strategie. Om te kunnen spreken van een bedrijf met een degelijk MVO-proces, is dit een zeer belangrijke stap.
Als één van de 8 belangrijke MVO-criteria (vragen "A" tot "H") zich op NIVEAU 2 bevindt, kan men niet antwoorden op de volgende, meer gedetailleerde MVO-acties die verband houden met dat individueel criterium (a1, a2, … h1, h2) zo lang het belangrijke MVO-criterium zich op NIVEAU 3 bevindt.

  • NIVEAU 3:
MVO-actie wordt geïmplementeerd, onder verantwoordelijkheid van één of meerdere personen die handelen conform het formele actieplan van de MVO-strategie van de school.
Vanaf NIVEAU 3 maakt elke duurzame MVO-actie deel uit van de officiële strategie en de planning van het schoolbestuur. Op die manier is de MVO-actie bij het schoolteam en bij alle stakeholders bekend, zodat het bewustzijn en het leiderschap op een duurzame manier groeien.

  • NIVEAU 4:
MVO-actie is afgerond, feedback over de resultaten en controlefase
Dit is het hoogste niveau van de zelfevaluatie. Als een vraag wordt geëvalueerd op NIVEAU 4, moet je JA of NEE antwoorden op bijkomende vragen (of een document uploaden als bewijs). Op die manier zijn er geen verschillende interpretaties mogelijk en ontstaat er een algemeen begrip van een afgeronde actie.
Een geldigverklaring van informatie en gegevens op NIVEAU 4 is niet openbaar, maar kan op aanvraag worden vrijgegeven door de school of door ESL.
WAT BETEKENEN DE RESULTATEN VAN DE ZELFEVALUATIE OP HET VLAK VAN MVO & DUURZAME ONTWIKKELING?
0 – 2: de school voert nog geen concrete acties in het kader van duurzame ontwikkeling
2,1 – 4,5: de school is in het beginstadium van het initiatief rond duurzame ontwikkeling
4,6 – 6,9: de school heeft een duurzaam MVO-implementatieproces gelanceerd
7 – 9: de school heeft zich geëngageerd voor duurzame ontwikkeling en past een geschikt MVO-beleid toe
9,1 – 10: de school heeft zich sterk geëngageerd voor duurzame ontwikkeling en past een degelijk en geschikt MVO-beleid toe

WANNEER GEBEURT DE ZELFEVALUATIE VAN HET IMPLEMENTATIEPROCES VAN HET MVO-ACTIEPLAN DOOR DE SCHOLEN?
MVO is een continu proces. Daarom biedt het instrument voor zelfevaluatie praktische ondersteuning voor een regelmatige update door de scholen die hun progressie en behaalde resultaten op het vlak van MVO-strategie en operaties nauwkeurig wensen te omschrijven.
MAKEN ALLE SCHOLEN GEBRUIK VAN HET ESL-INSTRUMENT VOOR ZELFEVALUATIE MVO?
Niet noodzakelijk, maar we hopen dat ze dat in de toekomst wel zullen doen. Daarom proberen we hen op een actieve manier te stimuleren! Ons instrument voor zelfevaluatie MVO steunt op de vrijwillige inzet van elke school om over te gaan tot actie, om beslissingen te nemen met de MVO-principes en –waarden in het achterhoofd en om er open over te zijn. Het gaat hier enkel om onze partnerscholen die bereid zijn om te zeggen wat ze wel en niet doen. Ons doel is zoveel mogelijk scholen stimuleren om rekening te houden met deze acties in hun ontwikkeling en, waarom niet, in hun prioriteiten.
WELKE VOORDELEN BIEDT HET INSTRUMENT VOOR ZELFEVALUATIE MVO?
Het instrument helpt taalscholen bij het starten en/of versterken van hun betrokkenheid t.o.v. duurzame ontwikkeling, maar het zorgt er ook voor dat iedereen zich een beeld kan vormen van het overwegings- en implementatieniveau van het MVO-beleid. Op basis van de resultaten kan de taalschool de maturiteitsgraad van haar MVO-plan zelf evalueren en verbeteren.

Dankzij het instrument kunnen de taalscholen de MVO-waarden promoten en ondersteunen ze ons bij onze pogingen om een ruimer internationaal publiek bewuster te maken van duurzame ontwikkeling.