esl terms and conditions hero

Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN VOOR PAKKETREIZEN VAN ESL

1. Toepassingsgebied, contractpartijen

1.1 Voor alle pakketreisovereenkomsten tussen de organisator ESL Education SA (‘ESL’) en de reiziger[1] gelden uitsluitend deze contractvoorwaarden, die de inhoud en basis voor de pakketreisovereenkomst vormen. 

Deze contractvoorwaarden gelden niet voor programma’s voor middelbare scholen. 

1.2 Aanvullend op deze contractvoorwaarden zijn de bepalingen van de Zwitserse Federale Wet pakketreizen (SR 944.3) van 18 juni 1993 (PauRG) van toepassing.

 

2. Aanmelding en sluiting van de overeenkomst

2.1 Geïnteresseerde reizigers kunnen bij ESL een individueel pakketreisaanbod aanvragen. Een pakketreisaanbod is niet-bindend en vormt nog geen aanbod tot het sluiten van een contract, maar informeert de reiziger slechts over een individuele boekingsoptie, mogelijke dienstverleningen en de te verwachten kosten. Er bestaat geen aanspraak op het bezorgen van een reisaanbod. Indien ESL opteert voor het bezorgen van een reisaanbod, vindt dit gelijktijdig plaats met het bezorgen van deze contractvoorwaarden alsook een formulier dat de reiziger informeert over zijn rechten in geval van sluiting van een overeenkomst.

De aanmelding van de reiziger kan mondeling, schriftelijk, online, per e-mail, fax of per post geschieden. Het verdient aanbeveling het aanmeldingsformulier te gebruiken dat bij het reisaanbod van ESL is meegeleverd en dit via e-mail naar ESL te sturen (‘aanmeldingsformulier’). De aanmelding van de reiziger is een bindend aanbod om deel te nemen aan een pakketreis. Bij aanmelding van minderjarigen is de handtekening van een wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige of het bijvoegen van een schriftelijke verklaring van instemming vereist opdat de aanmelding bindend is. De aanmelding van de reiziger is gebaseerd op het reisaanbod van het in het aanmeldingsformulier opgenomen reisaanbod en op voorwaarde van aanvaarding van deze contractvoorwaarden.

2.2 De aanvaarding van de aanmelding door ESL geschiedt door het bezorgen van een aanmeldingsbevestiging (‘boekingsbevestiging’) aan de reiziger of diens wettelijke vertegenwoordiger op een permanente gegevensdrager (bv. via e-mail), waardoor de pakketreisovereenkomst bindend tot stand komt. Een aanmeldingsbevestiging op papier wordt slechts bij de sluiting van de overeenkomst opgesteld indien de contracterende partijen tezelfdertijd lichamelijk aanwezig zijn. De aanmeldingsbevestiging door ESL bevat de betalingsregeling benevens de betalingsvoorwaarden en is tevens de factuur. Indien binnen 14 dagen na aanmelding geen boekingsbevestiging is afgegeven, geldt de deelname aan de pakketreis als geweigerd en is de reiziger niet langer gebonden aan zijn aanmelding.

De reiziger of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet onmiddellijk de juistheid van de in de aanmeldingsbevestiging (cf. paragraaf 2.3) opgenomen persoonsgegevens en de gegevens aangaande de reis controleren en eventuele fouten (bv. verkeerd gespelde naam) onverwijld aan ESL mededelen. Het verzuimen hiervan kan als medeschuldigheid aangerekend worden.

2.3 De reiziger heeft het recht het contract te annuleren, aangezien de reden voor het starten van contractonderhandelingen gewoonlijk een verzoek van de reiziger is (art. 40a ff. Zwitsers Wetboek van Verbintenissen). Het contract kan evenwel bij wijze van uitzondering ingetrokken worden indien het sluiten van de overeenkomst met gelijktijdige aanwezigheid van de contracterende partijen tijdens beurzen, informatiedagen of in het kader van het programma ‘ESL is coming to you’ plaatsvond. Ook dan bestaat evenwel geen herroepingsrecht indien de mondelinge onderhandelingen waarop de contractsluiting berust op voorafgaande aanvraag (d.w.z. op initiatief) van de reiziger werden gevoerd. Indien er geen herroepingsrecht bestaat, zijn alle gedane contractuele verklaringen bindend.

De reiziger heeft recht op het wettelijke herroepings- en beëindigingsrecht (art. 10 PauRG) en op het contractuele herroepingsrecht krachtens deze contractvoorwaarden overeenkomstig § 9. 

 

3. Contractverplichtingen van ESL, omvang van de dienstverleningen

3.1 Als reisorganisator zal ESL de contractueel overeengekomen reisdiensten aanbieden. ESL is gerechtigd de contractuele diensten middels plaatselijke dienstverleners te verstrekken, bijvoorbeeld taalscholen. Indien ESL contractuele dienstverleningen via dienstverleners aanbiedt, zal ESL, evt. middels zijn partners ter plekke, deze diensten of de taalschool zorgvuldig uitkiezen.

De concrete omvang van de dienstverleningen wordt bepaald op basis van de in het kader van de aanmelding op basis van het pakketreisaanbod getroffen individuele overeenkomsten in de aanmeldingsbevestiging. 

3.2 Een bepaald succes van de pakketreis of een bepaald type of een bepaalde kwaliteit van de accommodatie of taalschool is slechts verschuldigd indien zulks uitdrukkelijk werd toegezegd. 

Vóór het sluiten van de overeenkomst informeert ESL de reiziger over de algemene paspoort- en visumvereisten alsook sanitaire formaliteiten van het land van de reis (bv. verplichte inentingen en of attesten inzake negatief bewijs van bepaalde ziekteverwekkers), inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van de benodigde visa alsmede evt. wijzigingen in dit verband (art. 4 PauRG).

 

4. Medewerkings- en gedragsplichten van de reiziger, melding en verzoek om correctie bij gebreken, termijnbepaling vóór opzeg

4.1 De reiziger is verplicht tijdig en stipt op te dagen op de plaats van de pakketreis. ESL biedt geen vervoersdiensten aan, in het bijzonder geen vluchten. Voor de zelfstandig georganiseerde heenreis wordt aanbevolen, uitsluitend kosteloos of goedkoop om te boeken vluchten te boeken en voor aansluitende vluchten een aanzienlijke tijdsmarge in te plannen. 

De reiziger neemt er nota van dat de taalscholen gedragsregels en toelatingsvoorwaarden vaststellen (bv. m.b.t. het aanbieden van een bepaalde verzekeringsdekking) opstellen, waarnaar wordt verwezen op het moment van de respectieve boeking en die moeten worden bevestigd door de handtekening van de reiziger en zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

4.2 De reiziger is er als enige verantwoordelijk voor te controleren of zijn gezondheidstoestand deelname aan de pakketreis mogelijk maakt.

Indien er zich gebreken voordoen, is de reiziger verplicht deze onmiddellijk aan ESL te melden en binnen een redelijke termijn verhaal te eisen. De contactgegevens van ESL (contactpersoon vóór en tijdens de reis) vallen ook onder deze contractvoorwaarden. In antwoord op het verzoek om corrigerende maatregelen zal ESL pogen het gerechtvaardigde gebrek te verhelpen door een gelijkwaardige of kwalitatief betere dienst te verlenen. ESL kan weigeren de situatie te verhelpen indien dit onmogelijk is of, rekening houdend met de omvang van het gebrek en de waarde van de betrokken dienstverlening, onevenredige kosten zou teweegbrengen. In dat geval zal ESL een redelijke vervanging aanbieden, mits het gebrek een aanzienlijk deel van de diensten betreft. Indien ESL wegens een op culpoze wijze achterwege gelaten of laattijdig verzoek om correctie de situatie niet kan verhelpen, heeft de reiziger geen recht op een verlaging van de reisprijs, schadevergoeding of onkostenvergoeding overeenkomstig art. 12 ff. PauRG.

4.3 Indien ESL de situatie niet binnen een redelijke termijn verhelpt, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst pas na het verstrijken van de wettelijke termijn beëindigen indien de pakketreis door het gebrek aanzienlijk negatief beïnvloed is. Aanbevolen wordt de beëindiging schriftelijk of per e-mail te melden. Het is niet nodig een termijn vast te stellen indien ESL weigert de situatie te verhelpen of indien of indien onmiddellijke corrigerende maatregelen noodzakelijk zijn. In geval van annulering door de reiziger behoudt ESL zich de overeengekomen reisprijs voor met betrekking tot de reeds geleverde en nog te leveren diensten tot het einde van de pakketreis.

4.4 De reiziger moet ervoor zorgen dat zijn reisdocumenten (bv. paspoort, visa, gezondheidscertificaten) actueel en geldig zijn, dat de douane- en deviezenvoorschriften nageleefd worden en dat er evt. een door het land van de reis voorgeschreven verzekeringsdekking bestaat. De reiziger is verantwoordelijk voor een door de wet of de autoriteiten van het land van de reis voorgeschreven inentings- en infectiebescherming en dient zich tijdig te informeren omtrent een redelijke infectie- en inentingsbescherming die verder gaat dan § 3.4. 

 

5. Wijze van betaling

5.1 Na het ontvangen van de boekingsbevestiging en factuur (Clausule 2.4) doet de reiziger een aanbetaling van EUR 300.00 welke 7 dagen na het ontvangen van de factuur betaald moet zijn en met de totaalprijs wordt verrekend. Het overige bedrag moet 30 dagen voor de contractueel bepaalde startdatum van de reis betaald zijn.

Indien de overeenkomst 30 dagen of minder vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis wordt gesloten, is het totale bedrag onmiddellijk na ontvangst van de aanmeldingsbevestiging en factuur verschuldigd.

5.2 Annuleringsvergoedingen of herboekingskosten en andere kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en in elk geval uiterlijk op het overeengekomen tijdstip van het reisbegin.

In geval van wanbetaling door de reiziger na de vervaldatum, aanmaning en vaststelling van een termijn heeft ESL het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en gepaste opzeggingskosten aan de reiziger op te leggen, waarvan het bedrag wordt bepaald overeenkomstig de vaste annuleringsbedragen krachtens § 9.2. Dit is niet van toepassing indien ESL zelf niet bereid en in staat is de contractueel overeengekomen dienstverlening naar behoren uit te voeren of indien aan de reiziger een wettelijk of contractueel retentierecht toekomt. 

5.3 In gevallen waarin na de terugtrekking van de reiziger overeenkomstig § 9.2 schadevergoeding betaald moet worden, wordt deze schadevergoeding met de aanbetaling verrekend. De verschillen zijn onmiddellijk na facturering verschuldigd. 

 

6. Wijzigingen van de reisprijs en andere contractbepalingen na sluiting van de overeenkomst

6.1 ESL behoudt zich voor, de reisprijs na sluiting van de overeenkomst eenzijdig te verhogen indien de verhoging rechtstreeks voortvloeit uit een na sluiting van de overeenkomst plaatsgevonden hebbende en door ESL niet te voorziene en aanzienlijke verhoging van de geldende wisselkoersen voor de desbetreffende pakketreis, voor zover de verhoging 10 procent van de reisprijs niet overschrijdt. In dit geval stijgt de reisprijs in die mate waarin de wisselkoerswijziging – gemeten aan de berekeningsbeginselen die aan de sluiting van de overeenkomst ten grondslag lagen – een uitwerking op de reisprijs per persoon heeft. ESL zal de reiziger op een permanente gegevensdrager (bv. via e-mail) duidelijk en begrijpelijk over de prijsverhoging en de redenen ervoor informeren en hierbij de berekening van de prijsverhoging mededelen. Een prijsverhoging is alleen effectief als zij aan bovenstaande eisen voldoet en de informatie uiterlijk 21 dagen vóór het begin van de reis aan de reiziger wordt verstrekt. Indien een prijsverhoging later gevraagd wordt, is deze nietig.

Indien de voorbehouden prijsverhoging meer dan 10 procent van de reisprijs bedraagt, kan ESL haar niet eenzijdig uitvoeren. ESL kan de reiziger evenwel een dienovereenkomstige prijsverhoging aanbieden en eisen dat de reiziger binnen een door ESL vastgelegde termijn, die gepast moet zijn, ofwel het aanbod tot prijsverhoging aanvaardt ofwel het contract opzegt. Na het verstrijken van de door ESL bepaalde termijn geldt het aanbod tot prijsverhoging als aanvaard. 

6.2 ESL behoudt zich voor andere contractuele bepalingen dan de reisprijs eenzijdig te veranderen indien ESL – wegens een toestand die na de sluiting van de overeenkomst is opgetreden – de pakketreis slechts kan aanbieden met een ingrijpende wijziging van een van de essentiële eigenschappen van de reisdienstverleningen (art. 8 f. resp. 11 PauRG) of slechts in afwijking van bijzondere eisen van de reiziger die inhoud van het contract geworden zijn. ESL zal de reiziger op een permanente gegevensdrager (bv. via e-mail) duidelijk en begrijpelijk over de contractwijziging en een daardoor evt. lagere reisprijs informeren. Een contractwijziging is alleen effectief indien ze aan de bovenstaande eisen voldoet en de reiziger vóór het begin van de reis geïnformeerd wordt. Indien een contractwijziging na het begin van de reis geëist wordt, is deze nietig.

ESL kan eenzijdige contractwijzigingen slechts uitvoeren indien deze niet significant zijn en niet te kwader trouw tot stand zijn gebracht. Niet significant zijn in het bijzonder aanpassingen van programma’s voor cursussen en vrije tijd aan plaatselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

6.3 Aanzienlijke contractwijzigingen kan ESL niet eenzijdig uitvoeren. ESL kan de reiziger evenwel een dienovereenkomstige contractwijziging aanbieden en eisen dat de reiziger binnen een door ESL vastgelegde termijn, die gepast moet zijn, ofwel het aanbod tot contractwijziging aanvaardt ofwel het contract opzegt. Een aanbod tot andere contractwijzigingen kan niet na aanvang van de reis worden gedaan. Indien het aanbod tot andere contractwijzigingen na aanvang van de reis plaatsvindt, is het nietig. Na het verstrijken van de door ESL bepaalde termijn geldt het aanbod tot contractwijziging als aanvaard.

In een aanbod tot prijsverhoging (§ 6.3) of tot een andere (aanzienlijke) contractwijziging (§ 6.5) kan ESL de reiziger naar keuze ook deelname aan een andere pakketreis (‘vervangende reis’) aanbieden. ESL zal de reiziger op een permanente gegevensdrager (bv. via e-mail) duidelijk en begrijpelijk over de vervangende reis informeren.

6.4 Indien de reiziger de aangeboden wijziging niet aanvaardt en zich terugtrekt uit de overeenkomst overeenkomstig § 6.3 of 6.5, zal ESL binnen 14 dagen reeds betaalde sommen terugbetalen (art. 10 par. 3 lid c PauRG). Vorderingen van de reiziger tot schadevergoeding en vergoeding van nutteloze uitgaven (art. 10 par. 4 PauRG) blijven onverlet. Indien de reiziger het aanbod tot contractwijziging (paragraaf 6.3 resp. 6.5) of tot deelname aan een vervangende reis (paragraaf 6.6) aanvaardt en de reis in vergelijking met de oorspronkelijk verschuldigde reis niet van een ten minste gelijkwaardige kwaliteit is, dan wel indien ze wel van gelijkwaardige kwaliteit is maar voor ESL lagere kosten met zich meebrengt, vergoedt ESL de betaalde meerprijs. 

 

7. Wijzigingswensen van de reiziger na het sluiten van de overeenkomst na sluiting van de overeenkomst (‘herboekingen’)

ESL zal redelijke inspanningen leveren om aan de verzoeken om veranderingen van de reiziger na het opstellen van het contract te voldoen (bijv. gerelateerd aan de startdatum, accommodatie, gastgezin, type catering, herboekingen), maar er bestaat geen recht op uitvoering van de gewenste veranderingen. ESL rekent omboekingskosten van EUR 50.00 per omboekingsproces, en EUR 100.00 wanneer het gaat om een vermindering van de cursusduur, tenzij de reiziger kan bewijzen dat ESL geen of lagere kosten heeft gemaakt als resultaat van de herboeking.

 

8. Niet-gebruik van individuele dienstverleningen 

Indien de reiziger – om redenen die uitsluitend binnen de sfeer van de reiziger liggen (bv. ziekte of beletsel, vroegtijdige terugreis) en niet de verantwoordelijkheid van ESL zijn – van bepaalde dienstverleningen niet gebruikmaakt, bestaat geen aanspraak op proportionele vergoeding van betalingen indien ESL bereid was de diensten naar behoren te verlenen. 

 

9. Annulering door de reiziger vóór aanvang van de reis, schadevergoeding voor annulering

9.1 De reiziger kan zich te allen tijde vóór aanvang van de reis uit de overeenkomst terugtrekken. 

Indien de reiziger vóór het begin van de reis de overeenkomst opzegt of de reis niet aanvangt, verliest ESL de aanspraak op de overeengekomen prijs van de reis, maar kan ESL een gepaste schadevergoeding voor getroffen maatregelen en uitgaven eisen, voor zover de opzegging door de reiziger niet aan ESL te wijten is en/of er in het land van de reis of de onmiddellijke omgeving ervan geen onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden optreden die de uitvoering van de pakketreis aanzienlijk in het gedrang brengen. Er is sprake van onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden indien zij niet onder controle staan van de partij die zich erop beroept en de gevolgen ervan evenmin voorkomen hadden kunnen worden indien alle redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zouden zijn geweest. Aanbevolen wordt de opzegging schriftelijk of per e-mail te melden.

9.2 ESL heeft passende schadevergoedingspakketten vastgelegd die – al naargelang de periode tussen ontvangst van de annuleringskennisgeving en het begin van de pakketreis, de te verwachten besparing op uitgaven zijdens ESL, de te verwachten vergoedingen door dienstverleners en de te verwachten inkomsten door ander gebruik van de dienstverleningen – als volgt in een procentuele verhouding tot de totale prijs staan:

tot 30 dagen vóór vertrek                                                             EUR 300.00

van de 29ste tot de 22ste dag vóór vertrek                                             30%

van de 21ste tot de 15de dag vóór vertrek                                              40%

van de 14de tot de 7de dag vóór vertrek                                                 50%

van de 6de tot de 1ste dag vóór vertrek en

bij opzegging op de dag van vertrek alsook bij niet opdagen              90 %

9.3 De reiziger heeft het recht in een specifiek geval aan te tonen dat voor ESL lagere of geen schadevergoedingskosten ontstaan zijn. ESL behoudt zich eveneens voor, in stede van de bovenstaande vaste schadevergoedingsbedragen een hogere, individueel berekende schadevergoeding te eisen, voor zover ESL kan aantonen dat er aanzienlijk hogere kosten dan het telkenmale toepasselijke vaste tarief ontstaan zijn, in het bijzonder indien door de dienstverleners in het buitenland geen of slechts weinig terugbetalingen na een annulering uitgevoerd worden. In dit geval is ESL verplicht de gevraagde schadevergoeding concreet te berekenen en te onderbouwen, rekening houdend met de bespaarde uitgaven en minus wat ESL verwerft door andere gebruik van de dienstverlening.

Betalingen op de prijs van de reis die de overeenkomstig § 9.2 of § 9.4 te betalen vergoeding overschrijden, moet ESL terugbetalen. Indien ESL als gevolg van een annulering verplicht is tot terugbetaling, moet ESL de terugbetaling onverwijld, echter uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering uitvoeren.

9.4 De reiziger heeft het recht om uiterlijk binnen een redelijke termijn vóór het begin van de reis op een permanente gegevensdrager (bv. via e-mail) een derde aan te wijzen als plaatsvervangende reiziger, aan wie het contract overgedragen wordt. ESL kan bezwaar maken tegen de toegang van de derde indien deze niet aan de contractuele voorwaarden voldoet. In geval van een overdracht zijn de derde en de reiziger hoofdelijk aansprakelijk voor de reisprijs en de redelijke extra kosten die voortvloeien uit de overdracht.

 

10. Verzekeringen

ESL wijst op de mogelijke afsluiting van een reisannuleringsverzekering of een verzekering ter dekking van de kosten van een ondersteuning, met inbegrip van een retourtransport in geval van ongeluk, ziekte of de dood (art. 4 PauRG), die in het kader van de verzekeringsvoorwaarden de annuleringsvergoedingen krachtens § 9.2 kunnen overnemen. ESL beveelt het afsluiten van een reisannulerings- en reisonderbrekingsverzekering aan en kan deze als een dienstverlening van een derde regelen. ESL beveelt ook aan dat wordt voorzien in een adequate ziektekosten- en ongevallenverzekering.

 

11. Opzegging door ESL en uitsluiting van de contractuele dienstverleningen 

11.1 ESL kan vóór aanvang van de reis uit de overeenkomst treden indien ESL wegens onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden (§ 9.2) verhinderd is om het contract te vervullen. 

ESL moet de opzegging onverwijld na kennisname van de reden voor de opzegging uitspreken. In geval van annulering heeft de reiziger recht op terugbetaling van reeds betaalde reiskosten, maar niet op aanvullende schadevergoeding. 

11.2 In geval van annulering overeenkomstig § 11.1 worden reeds gedane betalingen onmiddellijk en uiterlijk, echter uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald, tenzij de reiziger wenst deel te nemen aan een andere gelijkwaardige reis welke ESL kan aanbieden. In dat geval worden de verrichte betalingen met de vervangende reis verrekend.

Indien de reiziger zijn contractuele verplichtingen schendt of de pakketreis zodanig permanent verstoort dat, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en overwegende de wederzijdse belangen – in het bijzonder de beschermings- en zorgvuldigheidsplichten van ESL jegens andere taalstudenten –, van ESL niet langer redelijkerwijze verwacht kan worden de contractuele relatie tot aan de overeengekomen beëindiging voort te zetten, heeft ESL het recht de reiziger na een waarschuwing uit te sluiten van de overige contractuele dienstverleningen. In dit geval behoudt ESL het recht op de reisprijs, rekening houdend met de waarde van de bespaarde uitgaven, vergoedingen of dienstverleningen uit ander gebruik van de dienstverlening. De extra kosten voor een vervroegde terugreis komen ten laste van de reiziger. 

 

12. Inperking van aansprakelijkheid

12.1 Contractuele aanspraken op schadevergoeding zijdens de reiziger en diens vertegenwoordigers zijn beperkt tot het dubbele van de reisprijs, voor zover geen lichamelijke verwondingen vergoed moeten worden en deze niet op culpoze wijze door ESL werden teweeggebracht. Voor het overige zijn de uitzonderingen van art. 15 PauRG eveneens van toepassing.

Er bestaat geen aansprakelijkheid voor de tijdige afgifte van aangevraagde paspoorten of visa, ook niet indien ESL met deze afgifte is belast, behoudens indien ESL op culpoze wijze zijn eigen contractverplichtingen geschonden heeft. ESL is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit veronachtzaming van bepalingen overeenkomstig § 4.4, indien ESL op culpoze wijze zijn eigen informatieplichten geschonden heeft.

12.2 ESL is niet aansprakelijk voor schade in verband met aangeboden diensten van derden (bv. verzekeringen, uitstappen, evenementen), mits deze derden klaarblijkelijk geen contractueel overeengekomen dienstverleningen van ESL aanbieden en deze dienstverleningen afzonderlijk uitgekozen werden. ESL is evenwel aansprakelijk indien het zijn eigen verplichting tot informatie, toelichting of organisatie schendt.

 

13. Privacy 

Persoonsgegevens die door de reiziger aan ESL worden verstrekt, worden elektronisch verwerkt en gebruikt, voor zover zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Alle persoonsgegevens worden overeenkomstig de Zwitserse wet inzake gegevensbescherming verwerkt. Verdere informatie bij de omgang met persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van ESL op: https://www.esl-taalreizen.com/nl/juridische-informatie

 

14. Toepasselijke wetgeving

14.1 Deze contractuele relatie, met inbegrip van de vorm van het tot stand komen alsmede alle eraan ontspruitende rechten en plichten, is aan de Zwitserse wet onderworpen voor zover de reiziger zijn gewone verblijfplaats in Zwitserland heeft. De dwingende beschermende bepalingen waar de reiziger zijn gewone verblijfplaats heeft blijven van toepassing indien hij niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn niet-zelfstandige of zelfstandige beroepsactiviteit (‘consument’). Indien de reiziger niet zijn gewone verblijfplaats in een lidstaat van de EU of Zwitserland heeft, geldt de wetgeving die van kracht is op de zetel van ESL.

14.2 Mochten individuele bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar zijn, wordt de geldigheid van deze overeenkomst hierdoor voor het overige niet aangetast. 

 

15. Wisselkoers - Last minute supplement - ESL-bankkosten

Als het inschrijvingsformulier twee (2) weken of korter voor de reisdatum wordt ontvangen, wordt het beschouwd als een last-minute inschrijving en worden er EUR 30 extra kosten in rekening gebracht. De totale waarde van de cursus wordt omgerekend naar EUR op de dag dat de Boekingsbevestiging naar de klant wordt verzonden. We passen een wisselkoers toe gebaseerd op de interbancaire koers van de huidige maand met een verhoging om wisselkoersrisico's te dekken. De optie om in een andere valuta te betalen moet definitief worden aangevraagd op het moment dat het Inschrijvingsformulier wordt verzonden. Als een wijziging van valuta wordt aangevraagd na ontvangst van de Boekingsbevestiging, worden EUR 50 kosten in rekening gebracht voor de wijziging van contract. Op alle facturen worden EUR 10 in rekening gebracht voor de Bankkosten voor overschrijvingen door ESL naar haar partnerscholen. 

 

© Deze contractvoorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd. Stand: 03/24 (D525)

 

De reisorganisator is:

ESL Education SA

Escaliers du Grand-Pont 7

1003 Lausanne – Zwitserland

CHE - 403.693.737 TVA

E-mail: [email protected]

Website: https://www.esl-taalreizen.com/nl

 

[1] Voor een betere leesbaarheid wordt het gelijktijdige gebruik van de taalvormen mannelijk, vrouwelijk en divers (m/v/d) achterwege gelaten. Alle persoonsomschrijvingen gelden in dezelfde mate voor alle geslachten.

Speciale Aanbiedingen
Ontvang de beste deals voor jouw taalreis.
ESL promotions hero