Zelfevaluatie MVO

Niveau 1
Actie werd overwogen, maar niet geïmplementeerd, geen verband met een operationele doelstelling
Niveau 2
Actie is lopend, maar maakt geen deel uit van de globale MVO-strategie van de school
Niveau 3
Actie geïmplementeerd, onder verantwoordelijkheid van één of meerdere personen die handelen conform het formele actieplan van de MVO-strategie
Niveau 4
Actie afgerond, feedback over de resultaten en controlefase

Duurzaam management en operaties

A. De school ontwikkelt en beheert besluitvormingsprocessen en -structuren die maatschappelijk verantwoord ondernemen promoten (op schoolniveau).

Niveau 4

A.1 Heeft de school een MVO- of ethisch charter?

Niveau 4  

Een MVO- of ethisch charter is een document dat een officiële status geeft aan de engagementen van de scholen in het kader van duurzame ontwikkeling (milieuproblematiek, maatschappelijke en economische problemen).

 

Bekijk de omschrijving

A.2 Heeft de school een MVO-strategie?

Niveau 4  

Een MVO-strategie bepaalt de doelstellingen van de school op het vlak van duurzame ontwikkeling en het legt de prioriteiten en de actieplannen vast om die doelstellingen te bereiken.

 

Bekijk de omschrijving

A.3 Heeft elke stakeholder gemakkelijk toegang tot de MVO-strategie en het MVO/ethisch charter?

Niveau 4  

Een MVO-strategie en/of een MVO-ethisch charter betrekt elke stakeholder en moet overal verspreid worden en toegankelijk en duidelijk zijn.

 

Bekijk de omschrijving

A.4 Houden de strategie en het charter rekening met alle MVO-principes?

Niveau 4  

(Milieu-, maatschappelijke en economische problemen)

 

Bekijk de omschrijving

A.5 Is er in de school iemand die specifiek bevoegd is voor MVO?

Niveau 4  

Een contactpersoon, gekend door alle stakeholders.

 

Bekijk de omschrijving

A.6 Biedt de school haar personeel een MVO-opleiding aan?

Niveau 4  

Door een gerichte opleiding te volgen, krijgt het personeel meer inzicht in de MVO-belangen en -kansen. Daardoor verhoogt men de bewustwording en promoot men de gecoördineerde acties van het personeel.

 

Bekijk de omschrijving

A.7 Houdt de school rekening met de maatschappelijke, ethische en milieu-impact van de aangekochte producten of diensten?

Niveau 2  

Een verantwoord aankoopbeleid bepaalt de maatschappelijke, milieugerichte en ethische criteria waarmee tijdens het aankoopproces van producten of diensten rekening moet worden gehouden.

 

Bekijk de omschrijving

A.8 Heeft de school een inventaris van de broeikasgassen die ze uitstoot?

Niveau 4  

Het inventariseren van de uitstoot van broeikasgassen is een sleutelelement bij het definiëren van een relevant milieubeleid, gebaseerd op resultaten. Dat levert richtlijnen en prioriteiten op bij het uitwerken van doelstellingen en actieplannen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Er bestaan organisaties die gespecialiseerd zijn in het maken van een BKG-inventaris. Steeds meer landen eisen dat bedrijven een BKG-inventaris bijhouden om up-to-date te blijven met de wetgeving. De meting en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de school kan resulteren in belangrijke milieuwinsten en financiële besparingen.

 

Bekijk de omschrijving

B. De school beheert acties die verantwoordelijkheid op schoolniveau promoten.

Niveau 3

B.1 Beschikt de school over een actieplan voor de vermindering van energieverbruik?

Niveau 3  

Een organisatie moet energiezuinige programma's implementeren om het energieverbruik voor gebouwen, vervoer, productieprocessen, toepassingen en elektronische apparatuur, dienstverleningen of andere doelen te doen dalen.

 

Bekijk de omschrijving

B.2 Beschikt de school over een actieplan voor hernieuwbare energie?

Een efficiënter en beter energieverbruik moet ook gepaard gaan met inspanningen om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, waterkracht, golfslag- en getijdenenergie, wind- en bio-energie.

 

Bekijk de omschrijving

B.3 Beschikt de school over een actieplan voor de vermindering van waterverbruik?

Niveau 3  

Een organisatie moet zorgen voor wateropvang en -opslag en voor het hergebruiken van water voor de eigen activiteiten. Ook stimuleert ze wateropvang in haar omgeving. Water, inclusief de voorziening van veilig en gezond drinkwater en van waterzuiveringsdiensten, is een fundamentele behoefte en een fundamenteel recht van de mens.

 

Bekijk de omschrijving

B.4 Heeft de school een plan voor afvalbeheer?

Niveau 4  

De activiteiten, producten en diensten van een organisatie, kunnen de vorming van vloeibare of vaste afvalstoffen veroorzaken. Wordt dat afval niet goed aangepakt, dan kan dat leiden tot lucht-, water-, land- en bodemvervuiling. Een verantwoord afvalbeheer streeft naar het vermijden van afval. Het doorloopt de afvalverwerkingshiërarchie: afval vermijden, hergebruik, recyclage, afvalverwerking en afvalverwijdering.

 

Bekijk de omschrijving

B.5 Heeft de school een actieplan voor reizen en vervoer (vermindering en compensatie)?

Niveau 4  

De impact van reizen en vervoer op het milieu is een zeer belangrijk probleem dat elke organisatie zou moeten aanpakken. Het betreft hier zowel de zakenreizen en het woon-werkverkeer van het personeel als de reisweg van uw studenten tussen hun verblijfplaats en de school.

 

Bekijk de omschrijving

B.6 Beschikt de school over gezonde en milieuvriendelijke voeding (lokaal, seizoensgebonden en natuurvoeding)?

 

Bekijk de omschrijving

B.7 Heeft de school studiemateriaal/taalbeoordelingsinstrumenten die de ecologische voetafdruk verminderen (papier, plastic, …)?

Niveau 4  

Alle studenten hebben materialen nodig voor hun taken en uitrusting. Het is een uitdaging om ecodesign en gerecycleerde materialen te verkiezen en om het gebruik van materialen te beperken.

 

Bekijk de omschrijving

B.8 Is de school toegankelijk voor personeelsleden en studenten met een handicap?

Niveau 3  

Een MVO-strategie heeft betrekking op alle stakeholders, inclusief personen met een handicap (studenten en personeelsleden).

 

Bekijk de omschrijving

C. De school spoort gastgezinnen of andere huisvestingspartners aan om in de mate van het mogelijke MVO-maatregelen te nemen.

Niveau 3

C.1 Maakt de school haar partners bewust van afval-, water- en energieverbruik?

Niveau 4  

De milieu- en maatschappelijke impact van de activiteiten van de schoolpartners behoren onrechtstreeks ook tot de verantwoordelijkheid van de school. Door de partners bewust te maken van milieuthema's bewijst de school haar inzicht in de impact op het milieu van haar activiteiten en toont ze haar wil om die impact te beperken.

 

Bekijk de omschrijving

C.2 Zijn de beperking van de reistijd en/of de milieu-impact belangrijke criteria voor de school bij de selectie van de locatie?

Niveau 3  

Het gebruik van het openbaar vervoer is een efficiënte manier om de ecologische voetafdruk van de schoolactiviteiten te beperken.

 

Bekijk de omschrijving

C.3 Maakt de school haar partners bewust van gezonde en milieuvriendelijke voeding (lokaal, seizoensgebonden en natuurvoeding)?

Niveau 4  

 

Bekijk de omschrijving

C.4 Hanteert de school milieucriteria bij de selectie van accommodaties?

Niveau 2  

Bij de selectie van de accommodaties moet de school bijvoorbeeld rekening houden met: de afstand om het vervoer te beperken, energiezuinig of milieuvriendelijk gebouw, betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, uniek aanbod aan uw gast, milieuvriendelijke voeding, ... zodat u zich kan identificeren met het aangeboden netwerk van accommodaties.

 

Bekijk de omschrijving

D. De school implementeert MVO-maatregelen in andere gebouwen of faciliteiten die de school bezit en beheert (optioneel, indien van toepassing).

D.1 Heeft de school een actieplan voor de vermindering van energieverbruik in haar verblijfsfaciliteiten?

Een organisatie moet energiezuinige programma's implementeren om het energieverbruik voor gebouwen, vervoer, productieprocessen, toepassingen en elektronische apparatuur, dienstverleningen of andere doelen te doen dalen.

 

Bekijk de omschrijving

D.2 Heeft de school een actieplan voor hernieuwbare energie in haar verblijfsfaciliteiten?

Een efficiënter en beter energieverbruik moet ook gepaard gaan met inspanningen om meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, waterkracht, golfslag- en getijdenenergie, wind- en bio-energie.

 

Bekijk de omschrijving

D.3 Heeft de school een actieplan voor de vermindering van waterverbruik in haar verblijfsfaciliteiten?

Een organisatie moet zorgen voor wateropvang en -opslag en voor het hergebruiken van water voor de eigen activiteiten. Ook stimuleert ze wateropvang in haar omgeving. Water, inclusief de voorziening van veilig en gezond drinkwater en van waterzuiveringsdiensten, is een fundamentele behoefte en een fundamenteel recht van de mens.

 

Bekijk de omschrijving

D.4 Heeft de school een plan voor afvalbeheer in haar verblijfsfaciliteiten?

De activiteiten, producten en diensten van een organisatie, kunnen de vorming van vloeibare of vaste afvalstoffen veroorzaken. Wordt dat afval niet goed aangepakt, dan kan dat leiden tot lucht-, water-, land- en bodemvervuiling. Een verantwoord afvalbeheer streeft naar het vermijden van afval. Het doorloopt de afvalverwerkingshiërarchie: afval vermijden, hergebruik, recyclage, afvalverwerking en afvalverwijdering.

 

Bekijk de omschrijving

D.5 Heeft de school een actieplan voor reizen en vervoer voor haar verblijfsfaciliteiten?

De impact van reizen en vervoer op het milieu is een zeer belangrijk probleem dat elke organisatie zou moeten aanpakken. Het betreft hier zowel de zakenreizen en het woon-werkverkeer van het personeel als de reisweg van uw studenten tussen hun verblijfplaats en de school.

 

Bekijk de omschrijving

D.6 Heeft de school een inventaris van de broeikasgassen die de verblijfsfaciliteiten uitstoten?

De meting en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de school kan resulteren in belangrijke milieuwinsten en financiële besparingen.

 

Bekijk de omschrijving

D.7 Is uw accommodatie toegankelijk voor personen met een handicap?

Een MVO-strategie heeft betrekking op alle stakeholders, inclusief personen met een handicap (studenten en personeelsleden).

 

Bekijk de omschrijving

Onderwijs

E. De school heeft thema's i.v.m. duurzame ontwikkeling in het academisch programma.

Niveau 4

E.1 Bevat het academisch programma van de school specifieke milieugerichte thema's?

Niveau 4  

Het opnemen van milieugerichte thema's in het academisch programma zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om duurzame ontwikkeling bij de studenten.

 

Bekijk de omschrijving

E.2 Heeft de school specifieke MVO-onderwerpen (niet enkel milieuthema's, maar ook maatschappelijke, culturele en economische onderwerpen) in het cursusprogramma ?

Niveau 4  

Het opnemen van MVO-thema's in het academisch programma zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om duurzame ontwikkeling bij de studenten.

 

Bekijk de omschrijving

E.3 Heeft de school een specifiek academisch programma of een keuzevak dat gebaseerd is op milieugerichte thema's?

Niveau 4  

Het aanbieden van specifieke milieugerichte thema's in het academisch programma zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om duurzame ontwikkeling bij de studenten.

 

Bekijk de omschrijving

E.4 Biedt de school een specifiek academisch programma aan of een keuzevak dat gebaseerd is op MVO-thema's?

Niveau 4  

Het aanbieden van specifieke MVO-thema's in het academisch programma zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om duurzame ontwikkeling bij de studenten.

 

Bekijk de omschrijving

F. De school biedt stages en/of vrijwilligersprogramma's aan om betrokken te raken bij de gemeenschap (optioneel, indien van toepassing).

F.1 Biedt de school stagemogelijkheden aan waarbij werkervaring opgedaan kan worden in een vreemde cultuur of taal?

Door zelf in contact te komen met andere culturen worden studenten zich meer bewust van de milieu-, maatschappelijke en economische problemen op grote schaal.

 

Bekijk de omschrijving

F.2 Biedt de school specifieke stagemogelijkheden aan op het vlak van milieu: groene technologie, groene diensten, ecotoerisme, slowfood…?

Toewijzing van milieuvriendelijke plaatsen verhoogt het bewustzijn en begrip van en de betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.

 

Bekijk de omschrijving

F.3 Biedt de school specifieke stagemogelijkheden aan in een MVO-team?

Het opnemen van een student in een MVO-team verhoogt het bewustzijn en begrip van en de betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling.

 

Bekijk de omschrijving

F.4 Biedt de school specifieke mogelijkheden aan om deel te nemen aan een maatschappelijk programma voor vrijwilligers om betrokken te raken bij een lokaal gemeenschapsproject?

Door deel te nemen aan lokale maatschappelijke projecten dragen lesgevers en studenten bij tot de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord gedrag naar de lokale gemeenschappen toe.

 

Bekijk de omschrijving

Gemeenschap

G. De school neemt deel aan lokale evenementen waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat en draagt bij tot de verrijking van het plaatselijke leven.

Niveau 4

G.1 Draagt de school via haar personeel en studenten bij tot milieuprojecten?

Niveau 4  

Personeelsleden en studenten samen betrekken bij milieuprojecten zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om problemen rond duurzame ontwikkeling. Het bevordert de relaties tussen lesgever en student.

 

Bekijk de omschrijving

G.2 Draagt de school via haar personeel en studenten bij tot maatschappelijke projecten?

Niveau 4  

Personeelsleden en studenten samen betrekken bij maatschappelijke projecten zorgt voor een betere bewustwording van en bekommernis om problemen rond duurzame ontwikkeling. Het bevordert de relaties tussen lesgever en student.

 

Bekijk de omschrijving

G.3 Sponsort de school evenementen waarbij de lokale milieuproblematiek centraal staat?

Niveau 4  

Sponsoring van evenementen waarin de lokale milieuproblematiek centraal staat, toont aan dat de school zich bewust is van milieuthema's en dat ze zich engageert voor duurzame ontwikkeling.

 

Bekijk de omschrijving

G.4 Sponsort de school evenementen waarbij lokale maatschappelijke problemen centraal staan?

Niveau 4  

Sponsoring van evenementen waarin de lokale maatschappelijke problemen centraal staan, toont aan dat de school zich bewust is van lokale maatschappelijke thema's is en dat ze zich engageert voor duurzame ontwikkeling.

 

Bekijk de omschrijving

H. De school draagt bij tot en neemt deel aan de internationale solidariteit.

Niveau 3

H.1 Draagt de school bij tot internationale solidariteit?

Niveau 4  

De betrokkenheid van studenten bij internationale solidariteit illustreert dat ze zich bewust zijn van de globale milieu-, maatschappelijke en economische problemen en toont hun wil om ze aan te pakken.

 

Bekijk de omschrijving

H.2 Draagt de school via haar studenten bij tot internationale solidariteit?

Niveau 4  

De betrokkenheid van de school bij internationale solidariteit door sponsoring illustreert dat ze zich bewust is van de globale milieu-, maatschappelijke en economische problemen en toont haar wil om ze aan te pakken.

 

Bekijk de omschrijving